Om

FKOF

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg

FKOF - netværks- og samarbejdsorgan for frie folkekirkelige organisationer

 

Hvad laver frie folkekirkelige organisationer?

 

Folkekirkens har defineret sin mission som det at forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser.

Dette gøres gennem arbejdsformerne gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.

De frie folkekirkelige organisationer bidrager især til kirkelivet på de tre sidste områder.

 

 

Undervisning – trosoplæring - børne- og ungdomsarbejde

De frie folkekirkelige organisationer har gennem årene ydet meget væsentlige bidrag til udviklin-gen af børne-/ungdomsarbejde i folkekirken. Fx

 • Den årlige BUSK-gudstjeneste /børn, unge, sogn, kirke) – organisationerne leverer idéer og materiale til en gudstjeneste sidste søndag i oktober
 • Ungdomskirken i Brorsons Kirke – forløberen var rockgudstjenester arrangeret af FDF i Rysensteen fra 1990
 • Det med Gud” – oprettelse af fælles hjem-meside for unge/ledere med andagter og in-spiration, 2004
 • Folkekirkens Dåbshilsen – tilbud om materi-aler til dåbsbørn til folkekirkens menigheder
 • Folkekirkens Konfirmandcenter – til inspir-tion og fornyelse af konfirmandundervisnin-gen, etableret 2010 på initiativ af to organisationer med bred tilslutning fra biskopperne og brede kirkelige kredse
 • Bibelselskabet oversætter og distribuerer Bibelen og bibelprodukter og salmebøger og arbejder for, at bibelen bliver læst og forstået ind i vores tid.

 

Men langt hovedparten af de kirkelige tilbud til børn- og unge står organisationerne stadig for.

Organisationernes eget børne- og ungdomsarbejde falder indenfor følgende hovedkategorier:

 • Spejdere/friluftsliv
 • klubaktiviteter/søndagsskole,
 • sang og musik-arbejde,
 • familielejre/festivaler/stævner,
 • breddeidræt.

 

De største frie folkekirkelige organisationer på området er:

 • KFUMs Idrætsforbund, laver breddeidræt med et kristent grundlag, ca. 30.000 med-lemmer
 • KFUM-Spejderne, både piger og drenge, ca. 25.000 medlemmer
 • FDF, Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, spej-derlignende friluftstilbud, ca. 22.000 med-lemmer
 • KFUM og KFUK, klubaktiviteter, musik og sang, lejre, festivals, ca. 9.000 medlemmer
 • De grønne Pigespejdere, ca. 5000 medlem-mer
 • Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, klubaktiviteter og søndagsskole i ca. 350 lo-kalafdelinger.

 

Tilsammen når børne- og ungdomsorganisatio-nernes voksne frivillige omkring 100.000 børn og unge, som er medlem og deltager i aktiviteterne. Børne- og ungdomsorganisationerne er desuden bagland for omkring 40 efterskoler med et kri-stent grundlag, hvor flere tusinde unge hvert år stifter bekendtskab med kristendom, mange for første gang.

 

 

Diakoni – tjeneste, kirkens sociale om-sorgsarbejde og engagement

Diakonien er en af folkekirkens fire hovedopga-ver og dens afsæt er forkyndelsen og det kristne menneskesyn, der understreger alle menneskers grundlæggende værd. I diakonien operationalise-res troen, håbet og kærligheden i konkrete hand-linger i forhold til medmennesket.

 

En væsentlig del af folkekirkens diakonale enga-gement varetages af de frivillige diakonale orga-nisationer. De fleste af disse organisationer er medlem af Dansk Diakoniråd, der har til formål at fremme diakonien i folkekirken.

 

De diakonale organisationer arbejder med diako-nal og social indsats for børn, unge, voksne og ældre i Danmark – og ude i verden. Det sker fx gennem:

 • Væresteder, familiecentre, natcaféer og -varmestuer og herberg for hjemløse
 • Hospiceomsorg for døende, ældreomsorg, plejehjem og bofællesskaber for psykisk syge
 • Rådgivning, krisehjælp, terapeutisk hjælp og sjælesorg, oplysningsarbejde, telefonkontakt.
 • Netværksarbejde, besøgstjeneste og gen-brugsbutikker.
 • Ungdomsklubber og efterskoler.
 • Uddannelse til diakon, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, socialpædagog.
 • International diakoni i form af nødhjælp og udviklingsarbejde i den tredje verden

 

Blandt de største frie folkekirkelige organisationer på dette område er:

 • Kirkens Korshær
 • KFUM’s Sociale Arbejde
 • Danske Diakonhjem
 • Blå Kors
 • Den Danske Diakonissestiftelse
 • Menighedernes Daginstitutioner
 • Samvirkende Menighedsplejer
 • Diakonhøjskolen
 • Folkekirkens Nødhjælp

 

De diakonale organisationer har mere end 10.000 ansatte og omsætter årligt for mange hundrede millioner kroner. Arbejdet finansieres dels af indsamlede midler, dels af offentlige tilskud, driftsoverenskomster etc. De diakonale organisa-tioner har endvidere mange tusinde frivillige medarbejdere, der på vidt forskellig vis hjælper til med det diakonale omsorgsarbejde.

 

De diakonale organisationer samarbejder på en lang række områder med lokale folkekirker og er således med til at give kirken krop. De seneste år er samarbejdet intensiveret i takt med, at interes-sen for det diakonale arbejde er steget. Således har stort set alle folkekirkelige stifter i dag diakonale stiftsudvalg med repræsentation fra såvel kirke som frivillige organisationer.

 

 

Mission – forkyndelse, kirkeudvikling, dialog og kommunikation

Skal kirken overleve, så må evangeliet gives vide-re fra generation til generation. I de frie kirkelige organisationer er der en lang tradition for kri-stendomsformidling til alle aldersgrupper i Dan-mark og også til nydanskere og for dialog om troen.

En række personer og grupper har været igangsættere, når det gælder kommunikation af kri-stendom på stadig nye måder, og ud af denne virksomhed, er der vokset mange andre initiati-ver på det diakonale område fx store institutioner som Diakonissestiftelsen og på det under-visningsmæssige område fx skoler. Noget af dette arbejde er foregået i et samarbejde med folkekir-kemenigheder, mens andet har fungeret som et supplement til folkekirkens arbejde.

De folkekirkelige missionsselskaber har gennem årene varetaget en meget stor del af folkekirkens mellemkirkelige arbejde især i Afrika og Asien og har bidraget til etableringen af lutherske kirker i disse områder, og gennem disse kirker har de bidraget til den sociale udvikling af lande i den tredje verden.

Blandt de frie folkekirkelige organisationer på dette område kan nævnes

 • Kirkefondet, der fokuserer på udvikling af menigheder i Folkekirken
 • Danmarks Kirkelige Mediecenter, som hjæl-per sogne med at udvikle deres kommunikation – og fx laver turné med Sigurd Barrett, der fortælle bibelhistorier
 • Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark, der arbejder med forkyndelse og undervisning for børn, unge og voksne
 • Bibelselskabet, der er engageret i at formidle bibelens indhold til alle aldersgrupper gen-nem alle slags medier
 • Danmission, der samarbejder med kirker i den tredje verden om forkyndelse og udvik-ling og bl.a. er engageret i dialog med musli-mer både i Danmark og Mellemøsten

 

De ca. 30 landsorganisationer, som arbejder på dette område, engagerer ca. 35.000 frivillige og har tilsammen en omsætning på ca. 300 mio. kr., hvoraf de ca. 250 millioner er indsamlede midler.

 

Andre

Foruden disse tre grupper er der andre organisationer med specialfunktioner i folkekirken.

 • Danske Sømands og Udlandskirker arbejder med kirkelig betjening af danskere udlandet.

 

 

De fri folkekirkelige organisationer i tal

 • Medlemmer200.000+
 • Bidragydere250.000+
 • Lokale kredse3.700+
 • Ansatte10.000+
 • Frivillige100.000+
 • Gavebidrag500 mio+
 • Forvalter i alt 1.500 mio+